YOU ARE HERE :   Chữ ký số CA Dành cho phần mềm

Chữ ký số dành cho phần mềm


Chữ ký số dành cho phần mềm

Chứng thư số cho phần mềm được nhà sản xuất phần mềm sử dụng để xác nhận sản phẩm do chính nhà sản xuất phần mềm phát hành.

Người sử dụng có thể yên tâm về nguồn gốc và tính toàn vẹn của phần mềm khi được chứng nhận bởi chứng thư số cho phần mềm.

Chữ ký số dành cho phần mềm


Chữ ký số dành cho phần mềm

Đọc tiếp »